Internal

Phản hồi từ Trung tâm hỗ trợ

Chú thích trạng thái:Done: Đã xử líPending: Tạm hoãnIn process: Đang xử líCancelled: Từ chối hỗ trợ

Xem tiếp

Trang thông tin

Để xem chương trình khuyến mãi theo cửa hàng, vui lòng truy cập link:http://bit.ly/TBT-Promo hoặc nhấn vào đây

Xem tiếp

Đăng ký thẻ thành viên

Nếu bạn không điền được do lỗi hiển thị, click vào đây, hoặc sao chép liên kết này: bit.ly/ghichuthethanhvien

Xem tiếp

Đăng ký vào ca muộn

Nếu bạn không điền được do lỗi hiển thị, click vào đây, hoặc sao chép liên kết này: bit.ly/DangKyCover

Xem tiếp

Đăng ký lịch làm

Nếu bạn không điền được do lỗi hiển thị, click vào đây, hoặc sao chép liên kết này: bit.ly/DangKyLichLamTBTBằng việc đăng ký lịch làm, bạn hoàn toàn đồng ý với Bộ quy tắc ứng xử của Công ty TNHH Trà Đen...

Xem tiếp

Trung Tâm Hỗ Trợ

Nếu bạn không điền được do lỗi hiển thị, click vào đây, hoặc sao chép liên kết này: bit.ly/TrungTamHoTro-TBTBáo cáo đơn hàng  BAEMIN bị huỷ, click vào đây

Xem tiếp