Phản hồi từ Trung tâm hỗ trợ

Chú thích trạng thái:

Done: Đã xử lí

Pending: Tạm hoãn

In process: Đang xử lí

Cancelled: Từ chối hỗ trợ